Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre používanie služieb rezervačného systému a platformy Bookni.to.

I. Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) vydáva:

IČO: 54785642
Patrik Mojžiš
Janošíková 9, 96212 Detva

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti prevádzkovateľa a fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len „Používateľ“), ktorý využíva internetový rezervačný systém (ďalej len „Rezervačný systém“) dostupný na internetovej adrese https://bookni.to/ a cez mobilnú aplikáciu Bookni.to dostupnú na AppStore a Google Play (ďalej len „Aplikácia“).

3. Tieto obchodné podmienky sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Predmet

1. Poskytovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť, prípadne za technické výpadky Rezervačného systému. Je však v najlepšom záujme Poskytovateľa zabezpečiť bezporuchový chod rezervačného systému.

2. Používateľovi voči Poskytovateľovi za žiadnych okolnosti nevzniká žiaden nárok na náhradu škody alebo ušlého zisku. Používateľ berie na vedomie, že touto zmluvou nezískava žiadne práva k duševnému vlastníctvu Poskytovateľa.

3. Používateľ sa zaväzuje že nebude pomocou Rezervačného systému distribuovať žiadne materiály, ktoré sú provokačné, vulgárne, zdraviu škodlivé, pornografické, alebo nezákonnej povahy. 

4. Za používanie rezervačného systému sa účtuje podľa aktuálneho cenníka dostupného na internetovej adrese https://bookni.to/. Používateľ má právo využívať funkcie rezervačného systému prvých 30 dní bezplatne.

5. Používateľ má právo kedykoľvek odstúpiť do zmluvy, Poskytovateľ je v takom prípade oprávnený pozastaviť plnenie podľa tejto zmluvy.

III. Online platby

1. Používateľ má právo prijať online platby od fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len „Zákazník“) prostredníctvom Rezervačného systému,, ktorý využíva platobný systém Stripe. Stripe je regulovaný vlastnými Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú dostupné na webovej stránke https://stripe.com/en-sk/legal/ssa a s ktorými Používateľ súhlasí pri použití tejto služby.

2. Zákazník má právo vykonať online platbu za službu, ktorú poskytuje Používateľ. Poskytovateľ uchováva tieto finančné prostriedky až do dňa dohodnuteho terminu a po jeho ukončení a potvrdení zo strany Používateľa sú prevedené na jeho účet. Žiadosť o prevod sa po spracovaní platby zo strany Stripe a potvrdení o dokončení rezervácii zo strany Používateľa, odošle na Stripe zvyčajne do 1 dňa, avšak Poskytovateľ si vyhradzuje právo držať tieto finančné prostriedky na dobu neurčitú, v prípade prebiehajúceho sporu.

3. Používateľ má právo vytvoriť vlastné podmienky vrátenia peňazí, vrátane zmeny doby zrušenia a zálohy. Maximálna doba zrušenie je 24 hodín. Záloha za rezerváciu môže byť v rozsahu 40% až 100%.

4. Ak Zákazník nie je subjektom podmienok vrátenia peňazí vytvorených Používateľom, tak má právo požiadať o vrátenie peňazí do začiatku rezervácie, v takom prípade sa finančné prostriedky prevedú späť Zákazníkovi.

5. Ak Zákazník nie je subjektom podmienok vrátenia peňazí vytvorených Používateľom a nedostaví sa na dohodnutú rezerváciu, Používateľ sa zaväzuje vrátiť finančné prostriedky za rezerváciu Zákazníkovi.

6. Ak Zákazník je subjektom podmienok vrátenia peňazí vytvorených Používateľom a nedostaví sa na dohodnutú rezerváciu, Používateľ má právo ponechať si finančné prostriedky za rezerváciu v rámci podmienok vrátenia peňazí s ktorými Zákazník súhlasil pri vytváraní rezervácie.

7. Poskytovateľ sa môže rozhodnúť poskytnúť refundáciu Zákazníkovi na úkor Používateľa, ak to uzná za potrebné.

8. Po ukončení dohodnutého termínu sa Používateľ zaväzuje posúdiť poskytnutú službu v aplikácii a úprimne označiť, či sa Zákazník dorazil na dohodnutý termín. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zadržať finančné prostriedky za rezerváciu pokiaľ Používateľ neposúdi rezerváciu.

9. Od Používateľa sa očakáva, že bude, konať v dobrej viere a poctivo hlásiť nedoraz Zákazníka, ak sa také niečo stane.

10. Ak sa zistí, že Používateľ koná nečestne, bude to potrestané trvalým ukončením funkcie online platieb alebo pozastavením účtu.

11. Používateľ berie na vedomie, že je jeho zodpovednosťou odvádzať daň z pridanej hodnoty pri predaji služieb cez Rezervačný systém, podľa platných nariadení Slovenskej republiky.

12. Používateľ je vedomý servisného poplatku, ktorý Poskytovateľ účtuje na každú transakciu vykonanú cez Rezervačný systém vo výške 3,49% + 0,30€.

13. Pri vrátení peňazí Zákazníkovi, Poskytovateľ taktiež vracia servisný poplatok naspäť Používateľovi. 

IV. Ochrana osobných údajov

1. Používateľ sa informoval a súhlasi so Zásadami ochrany osobných údajov dostupných na webovej adrese https://bookni.to/privacy-policy.

2. Ak sa Používateľ rozhodne zasielať SMS pripomienky a upozornenia jeho klientom prostredníctvom Rezervačného systému, zaväzuje sa, že má výslovný súhlas od svojich klientov na takéto zasielanie. Tento súhlas musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a súkromia. Je zodpovednosťou Používateľa zabezpečiť, že súhlas na zasielanie SMS správ bol získaný legálnym a transparentným spôsobom

V. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom prijatia Používateľom a zostávajú v platnosti do odvolania jednou zúčastnenou stranou.

2. Používateľ môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy kontaktovaním Prevádzkovateľa a požiadaním o odstránenie svojho účtu. Prevádzkovateľ môže odstúpiť od zmluvy bez upozornenia v prípade, ak Používateľ poruší tieto obchodné podmienky alebo ak jeho konanie je v rozpore s dobrými mravmi alebo zákonom.

3. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od dátumu ich prijatia Používateľom.

4. Akýkoľvek spor vzniknutý v súvislosti s touto zmluvou, alebo s výkonom tejto zmluvy, bude riešený v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Tieto obchodné podmienky sú k dispozícii na internetovej stránke https://bookni.to/. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny obchodných podmienok nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke https://bookni.to/.